De Waarnemer van Dordrecht is een voorstelling met in totaal 732 Waarnemers, 366 dagen achtereen, voor en met de stad. De Waarnemer van Dordrecht is een doorlopende voorstelling voor en met inwoners van de stad Dordrecht en andere belangstellenden (van 16 jaar of ouder). Deze voorstelling is een concept van choreograaf Joanne Leighton in co-productie met Kunstmin in Dordrecht. Dit project maakt deel uit van de Dordtse Ode aan de Synode.

/ OVER HET PROJECT
Op het dak van het Energiehuis in Dordrecht staat het Venster op de Stad. Dit houten object is speciaal voor deze plek ontworpen. Bij zonsopgang en bij zonsondergang observeert iedere keer weer een nieuwe Waarnemer zijn of haar stad. Voor telkens een unieke ervaring. Stap als Waarnemer tijdens de waarneming uit je dagelijkse beslommeringen en maak deel uit van een groter geheel: dat van een stad, van een regio, van een community die zich daar bevindt. Iedere Waarnemer documenteert zijn of haar ervaring door middel van foto’s en een korte tekst. Met elkaar vormt al deze documentatie een hedendaags verslag. De Waarnemer van Dordrecht is een project van Joanne Leighton / WLDN.

/ INSCHRIJVEN
Hieronder kun je direct een datum en tijdstip kiezen en je inschrijven voor deelname aan De Waarnemer van Dordrecht. Na je aanmelding ontvang je van ons meteen een bevestigingsmail. Let op: je aanmelding wordt pas definitief nadat wij contact met je hebben opgenomen!

/ VOLG HET PROJECT
Het documenteren van de ervaring is een belangrijk onderdeel van dit project. De begeleider neemt een foto van de waarnemer en van de omgeving aan het eind van iedere waarneming. De waarnemer wordt na afloop gevraagd een kort tekstje te schrijven over zijn of haar ervaring. Deze teksten en foto’s worden regelmatig gepost op onze Instagram account en op deze website.

/ HOE WERKT HET?
366 dagen lang houdt, twee keer per dag, telkens een andere Waarnemer de wacht over de stad in het Venster op de Stad, in een houten object bovenop het Energiehuis in Dordrecht. In de ochtend start de waarneming vanaf zonsopkomst, in de avond is dat vanaf een uur voor zonsondergang. Als Waarnemer ben je alleen in het Venster op de Stad en observeer je de stad, zoveel mogelijk zonder te bewegen, zonder telefoon of camera. Indien noodzakelijk kan de waarneming eventueel ook zittend plaatsvinden. Het project is open voor personen vanaf 16 jaar die belangstelling hebben om mee te doen. Je inschrijving wordt mede bepaald door de volgorde van inschrijven en de beschikbare tijdstippen.

Workshop
Ter voorbereiding op je deelname neem je als Waarnemer deel aan een verplichte workshop van ongeveer 1,5 uur. Elke twee weken organiseren wij deze bijbehorende workshop voor meerdere Waarnemers tegelijkertijd.

Begeleiders
De Begeleider is een vrijwilliger die de Waarnemer ontvangt en ervoor zorgt dat alles goed verloopt tijdens de waarneming. Iedere Begeleider is bij voorkeur ook een keer Waarnemer geweest.

Verslag
Verslaglegging is een belangrijk onderdeel van De Waarnemer van Dordrecht. De Begeleider neemt een foto van elke Waarnemer aan het einde van hun deelname, evenals een foto van de omgeving. Ook wordt aan het einde van de waarneming aan de Waarnemer gevraagd in een korte tekstje zijn of haar ervaring te beschrijven. Deze teksten en foto’s worden gepost op de website en in andere media zodat iedereen de ontwikkeling van de voorstelling kan volgen. Helemaal aan het einde verschijnt een publicatie met de documentatie van alle Waarnemers en hun ervaringen.

Bijeenkomsten
Elke drie maanden organiseert Kunstmin, de producent van dit project, een bijeenkomst voor de Waarnemers en Begeleiders die tot dan toe al hebben meegedaan met het project, waarbij ze elkaars ervaringen kunnen uitwisselen. twee keer organiseren wij ook een openbare bijeenkomst over de ervaringen, voor iedereen die geïnteresseerd is.

De Waarnember van Dordrecht www

//

/ THE DORDRECHT VIGIL

The Dordrecht Vigil is a performance with a total of 732 observers, 366 consecutive days, for and with the city. The Dordrecht Vigil is a continuous performance for and with residents of the city of Dordrecht and other interested parties (aged 16 years or older). This performance is created by choreographer Joanne Leighton in co-production with Kunstmin in Dordrecht. This project is part of the Dordtse Ode aan de Synode.

/ ABOUT THE PROJECT
On the roof of the Energiehuis in Dordrecht is the Window on the City. This wooden object is specially designed for this place. At sunrise and sunset each time a new Observer observes his or her city. For each unique experience. Step out of your daily worries as a Observer and become part of a larger whole: that of a city, of a region, of a community that is located there. Each Observer documents his or her experience by means of photographs and a short text. Together, all this documentation forms a contemporary report. The Observer of Dordrecht is a project of Joanne Leighton / WLDN.

/ SUBSCRIPTIONS
Below you can directly choose a date and time and register for participation in The Observer of Dordrecht. After your registration you will immediately receive a confirmation email from us. Attention: your registration will only become definite after we have contacted you !

/ FOLLOW THE PROJECT
Documenting the experience is an important part of this project. The supervisor takes a picture of the observer and the environment at the end of each observation. Afterwards, the observer is asked to write a short text about his or her experience. These texts and photos are regularly posted on our Instagram account and on this website.

/ HOW DOES IT WORK?
For 366 days, twice a day, each time a different Observer keeps watch over the city in the Window on the City, in a wooden shelter on top of the Energy House in Dordrecht. In the morning the observation starts from sunrise, in the evening it is from an hour before sunset. As an Observer you are alone in the Window on the City and you observe the city, as much as possible without moving, without telephone or camera. If necessary, the observation can also take place in a seated position. The project is open to people aged 16 and over who are interested in participating. Your registration is partly determined by the order of registration and the available times.

Workshop
In preparation for your participation, you will participate as an Observer in a compulsory workshop of approximately 1.5 hours. Every two weeks we organise this workshop for several Observers at the same time.

Companions
The Companion is a volunteer who receives the Observer and makes sure that everything runs smoothly during the observation. Each counsellor should preferably have been an Observer once.

Traces
Leave traces is an important part of The Dordrecht Vigil. The supervisor takes a picture of each Observer at the end of their participation, as well as a picture of the surroundings. At the end of the observation, the Observer is also asked to describe his or her experience in a short text. These texts and photos are posted on the website and in other media so that everyone can follow the development of the performance. At the very end, a publication will appear with the documentation of all the Observers and their experiences.

Meetings
Every three months, Joanne Leighton and the Kunstmin organise a performance and meeting for the Observers and Companions who have already participated in the project up to that point, where they can exchange each other's experiences.